Läsårstider i Tanums skolor 2019/2020

Terminstider för elever:

Ht 2019: 19 augusti-20 december - 84 dagar

Vt 2020: 9 januari-9 juni - 94 dagar

Kompetensutvecklingsdagar (elever lediga):

Ht 2019: 27 september - 1 dag

Ht 2019: 28 oktober-30 oktober - 3 dagar

Vt 2020: 7 januari-8 januari - 2 dagar

Vt 2020: 9 mars - 1 dag

 

Lovdagar för elever

Ht 2019: 27 september - 1 dag

Ht 2019: 28 oktober-1 november (höstlov) - 5 dagar

 

Vt 2020: 17-21 februari (sportlov) - 5 dagar

Vt 2020: 9 mars - 1 dag

Vy 2020: 6-9 april (påsklov) - 4 dagar

Vt 2020: 22 maj - 1 dag

 

Personal arbetsår:

Ht 2019: 12 augusti-20 december - 93 dagar

Vt 2020: 7 januari-15 juni - 101 dagar

Ledighet för elev i grundskolan

I Skollagen (2010:800) anges att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. För ledighet längre än 10 dagar kan rektor inte uppdra åt någon annan att fatta beslut.

Det är viktigt att poängtera att det inte är frågan om en rättighet för eleven att vara ledig. Skolan har ett stort ansvar för att eleven klarar av att nå grundskolans kunskapsmål. När elever är lediga under skoltid påverkar detta elevens möjlighet att delta i undervisningen och i förlängningen också att nå kunskapsmålen.

När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under lovdagar så långt det är möjligt, för att undervisningstiden i skolan inte onödigtvis skall förkortas för eleven. Vid ansökan om ledighet gör ansvarig pedagog en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Denna ligger till grund för om ledighet beviljas eller inte.

Ledighetsansökan för ledighet upp till 10 dagar skall vara inlämnad till elevansvarig pedagog två veckor innan ledighet. Vid ansökan om ledighet över 10 dagar skall ansökan vara inlämnad till skolan senast en månad innan ledighet.
Rektor fattar beslut om ledighet över 10 dagar.