Läsårstider i Tanums skolor 2020/2021

Terminstider för elever:

Ht 2020: 17 augusti - 18 december - 84 dagar

Vt 2021: 11 januari - 9 juni - 94 dagar

Lovdagar för elever

Ht 2020: 17 september - 1 dag

Ht 2020: 26 oktober - 30 oktober (höstlov) - 5 dagar

 

Vt 2021: 22 - 26 februari (sportlov) - 5 dagar

Vt 2021: 17 mars - 1 dag

Vy 2021: 6 - 9 april (påsklov) - 4 dagar

Vt 2021: 14 maj - 1 dag

Läsårstider i Tanums skolor 2021/2022


Terminstider för elever:

Hösttermin 2021: 19 augusti-21 december

Vårtermin 2022: 12 januari-14 juni

Lovdagar för elever


Hösttermin 2021:

23 september

1 november-6 november (höstlov)

 

Vårtermin 2022:

21 februari-25 februari (sportlov)

Dag i mars, datum ej fastställt

11 april-14 april (påsklov)

27 maj

Ledighet för elev i grundskolan
 

I Skollagen (2010:800) anges att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. För ledighet längre än 10 dagar kan rektor inte uppdra åt någon annan att fatta beslut.

Det är viktigt att poängtera att det inte är frågan om en rättighet för eleven att vara ledig. Skolan har ett stort ansvar för att eleven klarar av att nå grundskolans kunskapsmål. När elever är lediga under skoltid påverkar detta elevens möjlighet att delta i undervisningen och i förlängningen också att nå kunskapsmålen.

När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under lovdagar så långt det är möjligt, för att undervisningstiden i skolan inte onödigtvis skall förkortas för eleven. Vid ansökan om ledighet gör ansvarig pedagog en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Denna ligger till grund för om ledighet beviljas eller inte.

Ledighetsansökan för ledighet upp till 10 dagar skall vara inlämnad till elevansvarig pedagog två veckor innan ledighet. Vid ansökan om ledighet över 10 dagar skall ansökan vara inlämnad till skolan senast en månad innan ledighet.
Rektor fattar beslut om ledighet över 10 dagar.